GoldenEye (1995) - Izabella Scorupco as Natalya Simonova
Click for large image

GoldenEye (1995) - Izabella Scorupco as Natalya Simonova