V.I. Warshawski (1991) - Kathleen Turner as VicV.I. Warshawski (1991) - Kathleen Turner as Vic
Click for large image

V.I. Warshawski (1991) - Kathleen Turner as Vic